Strategie organizace destinačního managementu turistické oblasti Brno a okolí 2018-2020 

(zkrácená verze)

MISE

Hlavním úkolem profesionálního destinačního managementu je „změna herního stylu“. Ta je předmětem všech aktivit do roku 2020.

PODOBLASTI

Aby bylo možné účinně měnit "herní styl", je celá turistická oblast (destinace) pracovně rozdělena na určité víceméně přirozené podoblasti. Červený bod označuje místa, kde fungují turistická informační centra.

 
 

HLAVNÍ SMĚRY POHYBU TURISTŮ V DESTINACI A JEJICH POČET

 

CÍLOVÉ SKUPINY 

Přehled cílových skupin a typologie produktů shrnuje tato tabulka. Barevně jsou označeny části převzaté z Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020.

 
 
 
 
 
 
 

SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je souhrnem analytické části Strategie.

silné stránky

 • Brno jako významný a navštěvovaný cíl, vstupní brána do kraje (jednoduchá identifikace cíle)

 • Kraj jako populární a navštěvovaná destinace (jednoduchá identifikace očekávání = kraj je všeobecně vnímán skrze víno)

 • Motivovaní a zkušení aktéři CR naklonění vzniku destinace

 • Brno realizující svůj Program rozvoje CR 2016-2020 v mnohém kompatibilní s potřebami ostatních podoblastí destinace

 • Dobré dopravní spojení s vnějškem

 • Existence IDS a potenciálně snadné cestování hromadnou dopravou

 • Půvabné přírodní atraktivity v podoblastech

 • Vinařská oblast na části území destinace

 • Význačné památky vč. UNESCO

 • Význačné akce včetně gastronomických jako samostatný cíl

 • Významné a navštěvované vědeckotechnické parky/atrakce

 • Podoblasti jako cíl jednodenních výletů z Brna

 • Množství infotabulí v podoblastech

 • Částečně existující managementy v podoblastech

 • Nostalgické jízdy vlakem podporované krajem

 • Značná ubytovací kapacita Brna všech kategorií

 • Množství minipivovarů v území

 • Brno jako Mekka balonového létní

 • Dvě golfová hřiště v území

 • Systémy bike sharingu v centru Brna

slabé stránky

 • Chybí jednotný brand destinace

 • Chybí jednotný web destinace

 • Chybí jednotný výběr atraktivit (TOP cíle CCRJM, Tips forTrips a výlety z Brna v produktu GOTOBRNO nejsou kompatibilní)

 • Komplikovanost informací a tarifů IDS, zejména pro cizince je systém těžko srozumitelný;

 • Chybí jednoduché tarify typu Vienna City Card propojené se vstupem do atrakcí 

 • IDS nepropaguje žádnou podoblast destinace

 • Web IDS není mobile-friendly

 • Web DPMB není v jazycích

 • Weby v podoblastech mají různou kvalitu technologickou i obsahovou;

 • Weby Brna, CCRJM a dalších nejsou propojené

 • Infotabule v podoblastech nejsou v uspokojivém technickém a obsahovém stavu

 • Nespolupráce mezi podoblastmi, TIC, realizátory jednotlivých akcí atd.

 • Nespojitost cyklostezek, nutnost využívat jiné formy dopravy pro dosažení výchozího cíle

 • Zejména gastroakce si často konkurují v čase a cílové skupině

 • Nadprodukce tištěných materiálů, diskutabilní distribuce

 • Slabé a neefektivní využívání online nástrojů

 • Regionální produkty nejsou využívány jako suvenýry

 • Významné akce nejsou využívány pro nabídku speciálních produktů

 • Profesní nepřipravenost značné části odborných pracovníků

příležitosti

 • Nestabilita v některých cílových zemích posiluje ochotu cestovat do ČR, kraje, destinace

 • Jihomoravský kraj jako navštěvovaná destinace posiluje ochotu navštívit destinaci Brněnsko

 • Podoblasti jako cíl jednodenních výletů z Brna

 • Víno jako argument pro cestu do destinace

 • Víno a další regionální produkty jako suvenýry propagující destinaci

 • Význačné akce jako důvod k návštěvě

 • Naučné stezky jako cíl pro jednodenní výlety

 • Vytvoření produktu TOP akce podle vzoru TOP cíle, který spravuje CCR JM

 • Využití projektu GOtoBrno pro branding destinace, např. v podobě GOfromBrno a rovněž pro přípravu a propojení webu a FB destinace

 • Možnost pomoci vytvořit a propagovat jednoduché  tarify typu Vienna City Card propojené se vstupem do atrakcí (aktivita může přesahovat do dalších turistických oblastí; Brno má v plánu Brno card) 

 • Spolupráce s BVV, ČD, letištěm s cílem propagace destinace (aktivita může přesahovat do dalších turistických oblastí)

 • Rozšíření nostalgických jízd s podporou kraje i do destinace

 • Využití minipivovarů pro nové produkty

 • Využití fenoménu balonového létání pro nové produkty

 • Využití fenoménu golfu pro nové produkty

 • Využití bike-sharingu I mimo centrum Brna

 • Nutnost revitalizace infotabulí jako příležitost je aktualizovat a propojit vzájemně i s IT

 • Motivovat podoblasti k technologickým úpravám a obsahovému sjednocení svých webů

 • Podpořit zájem o dobudování spojitých cyklostezek z Brna do podoblastí

 • Propojit vlastní produkty s produkty okolních oblastí

 • Využít vznikajících DMO pro zadání společných standardů pro hodnocení návštěvnosti (aktivita může přesahovat do dalších turistických oblastí)

 • Využití know-how platformy Travelbakers (aktivita může přesahovat do dalších turistických oblastí)

ohrožení

 • Neochota zejména u DSO dále se sdružovat („je přespolkováno“)

 • Nezájem dalších důležitých aktérů se sdružovat za účelem řízení destinace

 • Neochota Brna ke sdílení svých produktů jako je GOtoBrno do podoby GOfromBrno využitelné pro celou destinaci

 • Neochota relevantních aktérů ke sjednocování propagovaných atraktivit na základě stejných standardů

 • Neochota tvůrce standardů dělit se s ostatními o know-how

 • Neochota managementu IDS, DPMB a dalších ke změnám ve prospěch CR

 • Neochota pořadatelů gastroakcí ke kompromisům v otázce časování akcí

 • Nedostatek financí

 • Přerušení systémového financování

 • Zásahy politiků do odbornosti

 • Nezájem aktérů o zvyšování odbornosti.

VIZE 2020

 

Brněnsko je přívětivým turistickým cílem, kde vše hladce plyne - od hledání na webu a v sociálních sítích, přes navigaci a dopravu z místa na místo, až po gastronomické akce. Brněnsko je „k sežrání“. 

4 PRIORITY

1: Vybudovat silnou a úspěšnou destinační organizaci

2: Posílit konkurenceschopnost destinace

3: Efektivně využívat prostředky

4: Být pro turisty a návštěvníky přívětivou destinací  

AKTIVITY PRIORITY 1

Aktivita 1.1 - Networking

Destinační organizace vznikla na podzim 2017 a je na samém počátku své činnosti. Je proto nezbytné navázat intenzívní komunikaci a účinnou spolupráci s vlivnými aktéry CR a získat pro členství maximální počet subjektů. Podstatná je také struktura členů a jejich zapojení, což bude mít mj. vliv na získání „státní“ certifikace a tím na stabilizaci rozpočtu destinační organizace.

Cíl:  Do konce roku 2020 bude spolek sdružovat většinu DSO v oblasti, bude spolupracovat se všemi TIC v oblasti (zřizovány městy Brno, Vyškov, Slavkov, Tišnov, Rosice, Dolní Kounice, Ivančice a Rostěnice, které zřizuje svazek obcí Větrník) a bude sdružovat většinu rozhodujících aktérů na poli cestovního ruchu oblasti (především ubytování, dopravní společnosti, cestovní kanceláře se specializací na destinaci, NNO věnující se cestovnímu ruchu, organizátoři akcí a další relevantní subjekty).

 

Aktivita 1.2 - Synergie

Brno je největším členem destinační organizace a současně je realizací svého Programu rozvoje cestovního ruchu 2016-2020 v předstihu. Je proto nezbytné maximalizovat průnik priorit a opatření Brna a podoblastí.

Cíl:  Pravidelně pořádat jednání s příslušnými zástupci města Brna s cílem průběžně „ladit noty“ a dosáhnout toho, aby zástupce destinační organizace byl pravidelně zván ke všem relevantním jednáním týkajícím se cestovního ruchu za účelem maximalizace synergie mezi aktivitami Brna, jeho firem a podoblastí destinace. Přesný rozsah a časování bude upřesněn na základě jednání se zástupci Brna.

 

Aktivita 1.3 – Lokální management

Rozdělení destinace na podoblasti je pracovní předpoklad a není dosud institucionalizováno, tj. v těchto oblastech zatím nemáme oficiální partnery, tj. lokální destinační managementy; ty jsou nezbytnou součástí celé organizační struktury a bez jejich spolupráce není možné efektivně řídit rozvoj cestovního ruchu destinace.

Cíl:    Do 31. 12. 2018 získat ve všech podoblastech destinace Brněnsko oficiální partnery (lokální destinační managementy), kteří budou účinně spolupracovat s místními TIC a organizovat pravidelné společné koordinační schůzky všech lokálních managementů. Vytvoření speciálního fóra při zasedáních výkonného výboru je možné.                                                                   

Aktivita 1.4 – Certifikace CzechTourism

„Státní“ certifikace destinační organizace je nezbytná pro možnost stabilizovat financování organizace a realizovat potřebné činnosti destinační organizace; prostředky MMR nejsou určeny na provoz, ale na rozvoj; realizace produktů bude záviset primárně na tomto finančním zdroji.

Cíl:  Do 30. 11. 2018 předložit CzechTourismu certifikační dokumentaci a úspěšně ji obhájit.                                        

 

Aktivita 1.5 – Kulaté stoly CR

Podstatným rysem celé „změny herního stylu“ je co možná nejvíce jednotný postup, resp. přístup k propagaci a medializaci produktů destinace a propojení jednotlivých produktů. Nutné jsou proto pravidelné konzultace, výměna informací, informování všech relevantních subjektů v destinaci a to i nečlenů.

Cíl:  V součinnosti s městem Brnem (připravuje 1x ročně kulaté stoly GOTOBRNO) organizovat přibližně 1x za čtvrtletí Kulaté stoly CR, kam budou zváni všichni relevantní partneři, členové spolku i nečlenové. Účelem je výměna informací a informace o postupu při rozvoji destinačního managementu turistické oblasti Brno a okolí a snaha o maximální harmonizaci kroků všech zúčastněných.

AKTIVITY PRIORITY 2

Aktivita 2.1 – Odborné kursy

Odborná nepřipravenost značné části pracovníků v oboru zejména v podoblastech je výrazným slabým místem limitujícím rozvoj a konkurenceschopnost destinace. Stejným handicapem ale trpí i další turistické oblasti kraje.

Cíl:    Spolek bude v roce 2018 iniciovat přípravu a realizaci každoroční série kursů neformálního profesního vzdělávání pro pracovníky CR pod vedením špičkových odborníků. Vzdělání se soustředí zejména na oblast marketingu, práci s médii, PR, práci s elektronickými kanály, účinné využívání sociálních sítí a oblast prodejních schopností. Kursy budou pořádány v úzké spolupráci s krajem a CCRJM a budou součástí Seznamu doporučených vzdělávacích akcí (kap. 5.6 materiálu „Rozvojové požadavky na vzdělávání a odborné kompetence“, CzechTourism 2017). Přesný rozsah a časování bude upřesněn na základě jednání s CCRJM a krajem.

AKTIVITY PRIORITY 3

 

Aktivita 3.1 – Jednotná metodika pro TOP cíle a TOP akce

CCRJM provozuje produkt TOP výletní cíle, Brno zpracovalo metodiku pro TOP akce. V rámci aktivity budou tyto metodiky převzaty a implementovány v destinaci za účelem sjednocení postupů pro výběr atraktivit, sestavení a propojení produktů na všech úrovních destinace s úrovní krajskou v rámci Priority 4.

Cíl:    Do 31.12.2018 převzít a zpracovat metodiky stanovení TOP výletních cílů, resp. TOP akcí a projednat je s managementy podoblastí tak, aby příprava produktů v rámci Priority 4 byla co nejprovázanější. 

 

Aktivita 3.2 – Kulaté „gastronomické“ stoly

V destinaci je organizována řada gastronomických i dalších akcí, které mohou být a jsou nejenom samostatným důvodem k cestě do destinace, ale zejména součástí zajímavého produktu. Organizátoři akcí však své aktivity nijak nekoordinují, často si konkurují v termínech i zaměření, což má vliv i na jejich ekonomiku.

Cíl:    Organizovat pravidelné „kulaté stoly“ pro organizátory gastronomických akcí nejméně 1x ročně (v roce 2018 2x, do 31. 3. a do 31. 10. 2018). 

  

Aktivita 3.3 - Statistika

Návštěvnost jednotlivých památek nebo akcí, pokud se platí vstupné, měří jejich provozovatelé. Struktura návštěvníků z pohledu věku, zdrojového území a dalších faktorů není většinou v destinaci vyhodnocována. Návštěvnost akcí bez vstupného není měřena nijak (maximálně pouze odhadem podle fotografií), ani tady není vyhodnocována struktura návštěvníků. Na tuto problematiku navazuje měření účinnosti jednotlivých marketingových investic při promování jednotlivých atraktivit a akcí. Současně jsou v rámci „státní“ certifikace požadovány výstupy pro tzv. MIS CzechTourism (Marketingový informační systém).

Cíl:    Připravit, v průběhu roku 2018 postupně zavést a průběžně v dalších letech zajišťovat v celé destinaci jednotnou metodiku měření požadovaných veličin v návaznosti na minimální kritéria MIS a na aktivity města Brna v rámci jejich Programu rozvoje cestovního ruchu 2016-2020, zejména v oblasti 1.4 – Dodávání výzkumných služeb pro město Brno v oblasti cestovního ruchu.

AKTIVITY PRIORITY 4

Aktivita 4.1 – Branding destinace

Brno v poslední době uvedlo do provozu svůj nový produkt GOTOBRNO. V rámci odkazu POZNEJTE BRNO je v posledním odstavci uvedena nabídka POZNEJTE OKOLÍ BRNA. Zde byly v době zpracování Strategie uvedeny 4 tipy (z destinace Brněnsko je zde Slavkovský zámek). TIC Brno prezentuje na svých stránkách e-publikaci Travel Tips for Trips from Brno, kde jsou uvedeny některé památky destinace. CCRJM v rámci svého produktu TOP výletní cíle jižní Moravy nabízí zase jiný výběr. K tomu přistupují požadavky agentury CzechTourism na jednotný branding v rámci „státní“ certifikace.

Cíl:    Do 31. 3. 2018 navrhnout pro destinaci brand typu „GO TO BRNO / GO FROM BRNO“ a projednat s relevantními partnery možnosti doplnění do existujících produktů a propojení s nimi.

 

Aktivita 4.2 – Inventura

V celé destinaci a zejména pak v podoblastech mimo Brno je instalováno množství informačních tabulí, které mají různý obsah, jsou v různém stupni opotřebení a nemají většinou prvky pro spojení s elektronickými kanály (např. v podobě QR kódů). Do stejné kapitoly patří inventura navigace k atraktivitám. Dále jsou v provozu různé weby s různým obsahem, s různou úrovní obsahu a s různou technologickou úrovní a v neposlední řadě jsou vydány nebo se k vydání připravují místní tištěné materiály.

Cíl: Do 30. 9. 2018 provést ve spolupráci s lokálními destinačními managementy (v návaznosti na dosažené výsledky při realizaci Aktivity 1.3 – Lokální management) podrobnou inventuru infotabulí, tištěných materiálů, webů a dalších nástrojů a

a) navrhnout a realizovat rychlá, jednoduchá a nenákladná opatření pro zvýšení účinnosti existujících nástrojů (například doplnění samolepek s QR kódy na infotabule, prolinkování existujících webů apod.);

b) připravit plán eventuálních investic (například přestavbu dosavadního webu na responzívní apod.) včetně plánu financování v roce 2019 -2020;

c) navrhnout atraktivity pro produkty typu TOP cíle a TOP akce v každé podoblasti.

 

Aktivita 4.3 - Produkty

V návaznosti na Aktivity 4.1 – Branding, 4.2 – Inventura a s využitím výsledků Aktivity 3.1 – Jednotná metodika budou sestaveny nové produkty destinace pro definované cílové skupiny a uvedeny na trh.

Cíl:    Do 31. 12. 2018 sestavit produkty destinace, připravit jejich distribuční cesty a podle podrobného marketingového plánu pro roky 2019 a 2020, který bude vycházet z dostupného financování (viz Aktivita 1.4 – Certifikace CzechTourism), je uvést na trh.

 

Aktivita 4.4 - Doprava

Město Brno je zřizovatelem DMPB a spoluzřizovatelem KORDIS (provozovatel IDS). Informace o dopravě v destinaci nejsou „tourist-friendly“. Předmětem aktivity je vyvinout maximální možné úsilí a součinnost odborným útvarům města Brna s cílem změnit formu prezentace informací o dopravě ve městě Brně, resp. celém IDS na „tourist- friendly“ podle současného standardu. Součástí je i karta typu Vienna Card 24 nebo 48 (Brno Card je jednou z žádoucích aktivit města Brna dle Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020). 

Cíl:    Po dohodě s Brnem se účastnit jednání se zástupci DPMB a KORDIS a dosáhnout příslušných změn.